K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Měření optických spekter

Optická spektroskopie je odvětví fyziky, které se zabývá studiem interakce světla s látkou. Jejím cílem je získat optické spektrum, tj. závislost intenzity látkou absorbovaného, odraženého, emitovaného nebo rozptýleného záření na vlnové délce, ze kterého pak vyplývají vlastnosti studovaného materiálu.
Dojde-li k tomu, že zkoumaná látka pohltí (absorbuje) část dopadajícího optického záření, dodaná energie může v látce vyvolat přechody systému na vyšší energetické hladiny. V průběhu přechodů na nižší hladiny může systém emitovat optické záření, jehož detekcí získáme emisní (luminiscenční) spektrum.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Projde-li část optického záření vzorkem, pak propustnost (transmitanci) vzorku určíme jako poměr intenzity záření, které prošlo vzorkem, k intenzitě záření dopadajícího na vzorek. Z transmitance se pak snadno vyjádří absorbance daného materiálu. Vyneseme-li závislost absorbance (resp. absorpčního koeficientu) na vlnové délce, dostaneme absorpční spektrum. Pokud se měří pouze odraz záření od povrchu vzorku, jde o reflexní (odrazné) spektrum.

V případě rozptylové spektroskopie se měří intenzita elektromagnetického záření, které se odchýlilo od původního směru v důsledku přítomnosti rozptylových center v látce. Rozptyl může být elastický (např. Rayleigho) nebo neelastický (např. Ramanův).

Související produkty:

  • Vláknové spektrometry pro měření absorbance, transmitance, odrazivosti a fluorescence
  • Modulární spectrometry pro měření v ustáleném stavu (steady state)
  • Světelné zdroje (lampy, lasery, bílé lasery)
  • monochromátory a spektrografy
  • Sestavy pro Ramanovu spektroskopii

Výrobce:

Ocean OpticsEdinburgh InstrumentsNKT PhotonicsLOT Quantum Design

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ